Zaloguj się Zarejestruj się
Wstęp

Niniejszy regulamin został sporządzony w oparciu o prawo obowiązujące na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej i określa zasady działania Serwisu funkcjonującego pod domeną internetową abdl.pl. Regulamin określa prawa oraz obowiązki Użytkowników.

Warunkiem korzystania z Serwisu jest akceptacja regulaminu i przestrzeganie jego zasad.

Definicje

Regulamin - niniejszy dokument wraz z wszystkimi jego załącznikami

Serwis - serwis internetowy abdl znajdujący się pod adresem abdl.pl

Użytkownik - oznacza każdą osobę (fizyczną lub prawną), która w jakikolwiek sposób korzysta z Serwisu.

Użytkownik Komercynny - oznacza Użytkownka, który wykupił opcję reklamy w Serwisie

Użytkownik zarejestrowany - użytkownik, który posiada swój unikalny indentyfikator zwany dalej loginem w Serwisie

Profil - zespół informacji, danych i innych elementów prezentujących i opisujących osobę danego Użytkownika, przekazywanych dobrowolnie i samodzielnie przez Użytkownika do Serwisu, zabezpieczonych hasłem dostępu do Serwisu, które są udostępniane i prezentowane w Serwisie. W Profilu agregowane są informacje o wszystkich Materiałach zamieszczonych przez Użytkownika w serwisie. Treści zgromadzone w Profilu udostępniane są pozostałym Użytkownikom.

Login - indywidualna i niepowtarzalna nazwa Użytkownika w Serwisie, jaka została przez niego przybrana na etapie zakładania (rejestracji) Konta w Serwisie; Login w Serwisie stanowi adres e-mail wykorzystywany przez Użytkownika.

Uczestnictwo w Serwisie

1. Rejestracja oraz uczesnictwo w Serwisie jest dobrowolne i bezpłatne, ale może być wymagane do użytkowania niektórych z jego funkcjonalności

2. Użytkownikiem zarejestrowanym może zostać osoba fizyczna mająca ukończony osiemnasty rok życia

3. Ilość kont jaka może być przypisana na jedną osobę jest ograniczona do jednego konta

4. Serwis umożliwia publikowanie dowolnej ilości plików tekstowych oraz graficznych, za które odpowiedzialność ponosi ich autor

Poprzez zrealizowanie procedury rejestracji w Serwisie skutkującej założeniem Konta, Użytkownik zapewnia i oświadcza, iż:

 • Ma ukończony 18 rok życia
 • Zapoznał się z regulaminem i akceptuje jego warunki oraz będzie się do niego stosował
 • Będzie publikował jedynie materiały, do których posiada pełnie praw autorskich
 • Dane zawarte w formularzu rejestracyjnym są zgodne z prawdą
 • 5. Serwis umożliwia publikowanie płatnych treści (dalej zwanych reklamą) Użytkownikom Komercyjnym, którzy po uprzednim kontakcie na adres [email protected] uiścili odpowiednią opłatę zależną od typu reklamy oraz czasu jej emisji

  Prawa i obowiązki użytkownika

  1. Użytkownik zobowiązuje się do korzystania z Serwisu zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami prawa, normami społecznymi i obyczajowymi, postanowieniami niniejszego regulaminu oraz zasadami współżycia społecznego w Internecie, a w szczególności do:

 • nie używania w Materiałach nicków, tytułów, opisów, treści itp. będących lub nawiązujących do wyrazów powszechnie uznanych za obraźliwe i niezgodne z dobrymi obyczajami
 • nie umieszczania w Serwisie materiałów reklamowych lub zawierających treści oraz elementy graficzne o charakterze reklamowym a w szczególności komercyjnym
 • nie zamieszczania Materiałów zabezpieczonych przed ogólnym dostępem (np. zabezpieczonych hasłem).
 • nie używanie wielu Kont w celu sztucznego podbicia pozycji w rankingach Użytkowników, w szczególności w celu nieuczciwego zdobycia punktów rankingowych.
 • 2. Dane przekazywane przez Użytkownika do Serwisu podczas procedury rejestracji lub edycji Profilu, mogą być moderowane przez Administratora, co oznacza, iż Administrator może zmienić lub usunąć ww. informacje jak również zablokować Konto lub Profil Użytkownika, jeżeli podawane dane będą niedozwolone ze względu na polskie lub międzynarodowe przepisy prawa, treść Regulaminu oraz dobre obyczaje, moralność lub słuszne interesy Administratora.

  3. Zarejestrowany Użytkownik ma prawo do usunięcia zamieszczonych przez siebie Materiałów.

  4. Zarejestrowany Użytkownik Serwisu ponosi pełną i nieograniczoną odpowiedzialność za wszystkie Materiały, które w nim zamieścił.