Wstęp

Portal ABDL.pl powstał po to, aby stworzyć miejsce wolne od wszelakiego hejtu oraz cenzury. Miejsce, w którym osoby z kinkiem ABDL, TBDL oraz DDLG będą mogły odnaleźć bezpieczne środowisko do prowadzenia dyskusji, dzielenia się zdjęciami, filmami, historiami a także będą mogły zawierać nowe znajomości.

Portal przeznaczony jest tylko i wyłącznie dla osób, które ukończyły osiemnasty rok życia. Administracja zobowiązuje się do jak najszybszego usuwania wszystkich wykrytch kont, które nie spełniają tego warunku.

1. Definicje

Słownik ten powstał, aby uprościć język regulaminu i ograniczyć skomplikowane słownictwo, a także aby pomóc Tobie w szybkim przyswojeniu regulaminu

ABDL.pl - portal społecznościowy w domenie abdl.pl, dalej zwany "portalem" oraz "serwisem"

Konto - zespół informacji, danych i innych elementów prezentujących i opisujących osobę danego Użytkownika, przekazywanych dobrowolnie i samodzielnie przez Użytkownika do Portalu, zabezpieczonych hasłem dostępu do Portalu, które są udostępniane i prezentowane na Portalu. W Profilu agregowane są informacje o wszystkich Materiałach zamieszczonych przez Użytkownika na Portalu. Treści zgromadzone w Profilu udostępniane są pozostałym Użytkownikom.

Regulamin - oznacza niniejszy Regulamin Portalu ABDL.pl, który określa zasady korzystania oraz dostępu do portalu przez Użytkowników

Użytkownik - osoba posiadająca konto na Portalu

Wpis - treść tekstowa, zawierająca hashtag umieszczana na Portalu przez Użytkownika

Login oraz nick - indywidualna i niepowtarzalna nazwa Użytkownika na Portalu, jaka została przez niego przybrana na etapie zakładania (rejestracji) Konta na Portalu; Login na Portalu stanowi adres e-mail wykorzystywany przez Użytkownika.

Punkty aktywności - wirtualne punkty, które są przyznawane danemu Użytkownikowi Zarejestrowanemu zależnie od jego aktywności

Administrator - podmiot zarządzający i prowadzący Portal ABDL.pl

Użytkownik niezalogowany – Użytkownik nieposiadający Konta Użytkownika lub korzystający z Serwisu ABDL.pl bez zalogowania do Konta Użytkownika

Użytkownik zalogowany – Użytkownik korzystający z pełnej funkcjonalności Serwisu ABDL.pl po zalogowaniu do profilu użytkownika korzystając ze swojego login i hasła.

Rejestracja - Formularz, w którym Użytkownik poprzez podanie wymaganych danych, w tym adresu e-mail oraz hasła może utworzyć swój Profil.

Hashtag - słowa pisane po znaku #, które kategoryzują dany wpis

2. Postanowienia ogólne

2.1 Użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania postanowień Regulaminu Serwisu ABDL.pl.

2.2 ABDL.pl jest internetowym portalem społecznościowym, przeznaczonym do publikowania Wpisów, Zdjęć, Filmów, Opowiadań, Recenzji, komunikowania opinii i spostrzeżeń dotyczących treści dostępnych w sieci Internet

2.3 Dostęp do treści na Portalu ABDL.pl może wymagać spełnienia dodatkowych kryteriów, takich jak np. weryfikacja konta

2.4 Treści zamieszczane na Portalu ABDL.pl są dostępne dla wszystkich korzystających z internetu, chyba że z opisu danej funkcjonalności wynika wprost inaczej. Do korzystania z niektórych funkcji Portalu ABDL.pl wymagane jest zarejestrowanie oraz wykonanie logowania do konta

2.5 Administracja Portalu ABDL.pl nie sprawdzania treści przechowywanych, przekazywanych lub udostępnianych przez Użytkowników w ramach działalności Portalu. Administracja może dokonać sprawdzenia lub uniemożliwienia dostępu do treści, jeśli otrzyma stosowne zawiadomienie, wskazujące na bezprawność lub niezgodność z Regulaminem

3. Funkcjonalność serwisu

3.1 Usługodawca umożliwia Użytkownikom korzystanie z następujących Usług za pośrednictwem Serwisu ABDL.pl:

1. Przeglądanie Treści w Serwisie ABDL.pl

2. Zakładanie Profilu Użytkownika w Serwisie ABDL.pl;

3. Możliwość publikacji treści w serwisie ABDL.pl;

4. Edytowanie i usuwanie Treści w Serwisie ABDL.pl;

5. Usunięcie Konta w Serwisie ABDL.pl;

6. Komentowanie treści w serwisie ABDL.pl;

7. Zdobywanie Rang i Osiągnięć;

8. Możliwość polubienia treści;

9. Możliwość dodawania do ulubionych treści;

4. Wymagania techniczne

4.1 Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca:

1. Komputer, smartphone lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do sieci Internet;

2. Dostęp do poczty elektronicznej;

3. Przeglądarka internetowa;

5. Dołączenie do Portalu

5.1 Zarejestrować się na Portalu ABDL.pl mogą wyłącznie osoby fizyczne, które ukończyły osiemnasty rok życia. Użytkownicy nie mogą korzystać z Portalu w celach bezpośrednio związanych z prowadzeniem działalności, chyba że Administracja wyrazi na to zgodę

5.2 W celu dokonania rejestracji należy podać w odpowiednim formularzu co najmniej : nazwę, pod jaką Użytkownik zamierza występować na Portalu ABDL.pl (login), adres e-mail (inny niż tymczasowy lub anonimowy), zaakceptować Regulamin. Po wypełnieniu formularza rejestracyjnego osoba dokonująca rejestracji może zostać poproszona o wykonanie dodatkowych czynności w celu Weryfikacji Konta.

5.3 Dokonanie weryfikacji Konta oznacza zakończenie rejestracji, z tą chwilą dochodzi do zawarcia umowy pomiędzy Użytkownikiem a Portalem o świadczenie usług drogą elektroniczną na warunkach określonych w Regulaminie

5.4 Po rejestracji, dla Użytkownika zostanie utworzone nowe Konto. Użytkownik ma możliwość dodatkowego uzupełnienia informacji na Koncie o swoje dane, przy czym dane te mogą być w dowolnym momencie usunięte, zmienione lub można zwrócić się do Administracji z prośbą o ich usunięcie lub zmianę.

5.4 Użytkownik ma dostęp wyłącznie do publicznie dostępnych informacji dotyczących innych kont Użytkowników.

4. Korzystanie z Portalu

4.1 Portal ABDL.pl oferuje usługi polegające na udostępnianiu zasobów systemu teleinformatycznego oraz umożliwia przechowywanie w nim treści zamieszczonych przez Użytkowników

4.2 Użytkownicy mogą zamieszczać na Portalu ABDL.pl wybrane przez siebie treści za pomocą Wpisów

4.3 Wszystkie treści mogą zostać ocenione przez innych Użytkowników Portalu ABDL.pl

4.4 Użytkownicy mają możliwość publikacji wyłącznie treści w postaci tekstu, pliku graficznego lub pliku filmowego

4.5 Wszelkie działania podejmowane przez Użytkowników w ramach Portalu ABDL.pl oraz ich cel powinny być zgodne z obowiązującymi przepisami prawa, normami społecznymi i dobrymi obyczajami. W szczególności zabrania się Użytkownikom dostarczania treści sprzecznych z obowiązującym w Polsce prawem

4.6 Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za swoje treści, które zamieszcza na Portalu ABDL.pl

4.7 Treści zamieszczone przez Użytkownika powinny być stworzone w sposób czytelny, nie mogą zawierać charakteru reklamowego i nie mogą naruszać obowiązujących przepisów prawa, dobrych obyczajów, zasad współżycia społecznego oraz praw osób trzecich. W szczególności nakazuje się:

 • 4.7.1 nie używania w Materiałach nicków, tytułów, opisów, treści itp. będących lub nawiązujących do wyrazów powszechnie uznanych za obraźliwe i niezgodne z dobrymi obyczajami,
 • 4.7.2 nie umieszczania na Portalu materiałów reklamowych lub zawierających treści oraz elementy graficzne o charakterze komercyjnym,
 • 4.7.3 nie podejmowania działań zmierzających do zdestabilizowania funkcjonalności Portalu lub naruszających jego markę (np. podszywanie się pod innych Użytkowników, celowe rozpowszechnianie Materiałów nieprawdziwych lub niezwiązanych z treścią Portalu lub jego poszczególnych elementów),
 • 4.7.4 nie umieszczania na Portalu ogłoszeń o charakterze matrymonialnym oraz erotycznym
 • 4.7.5 odpowiedniego kategoryzowania umieszczonych przez siebie treści za pomocą tzw. hashtagów


 • 4.8 Zakazane jest zamieszczanie na Portalu ABDL.pl linków do stron internetowych, na których mogą być zawarte treści, o których mowa w punkcie 4.6 oraz 4.7

  4.9 Użytkownik poprzez umieszczenie danych, zdjęć lub filmów oraz innych treści na Portalu ABDL.pl wyraża zgodę na wykorzystywanie ich przez Administrację a potrzeby prowadzenia Portalu ABDL.pl

  4.10 W ramach Portalu ABDL.pl Użytkownicy mogą zamieszczać jedynie treści, do których posiadają pełne prawa lub stosowne pozwolenia od właścicieli praw autorskich

  4.11 Zakazuje się posiadania więcej niż jednego Konta w ramach uczesnictwa na Portalu ABDL.pl

  4.12 Użytkownik zobowiązuje się, że w momencie wystąpienia przez osoby trzecie z roszczeniami w stosunku do Administratora z tytułu naruszenia jakichkolwiek ich praw przez zamieszczenie na Portalu jakiegokolwiek Materiału przez Użytkownika, Użytkownik przejmie na siebie w całości koszty ewentualnego postępowania sądowego, koszty zastępstwa procesowego oraz zasądzonych lub ustalonych w drodze ugody odszkodowań.

  4.13 Zarejestrowany Użytkownik Portalu ponosi pełną i nieograniczoną odpowiedzialność za wszystkie Materiały, które w nim zamieścił.

  4.14 Użytkownik jest zobowiązany do prawidłowego oznaczania hashtagami swoich wpisów, w szczególności do używania hashtagu #foto w wpisach zawierających zdjęcia przeznaczone wyłącznie dla osób pełnoletnich oraz używania hashtagu #szukam w każdym wpisie z poszukiwaniem drugiej osoby

  4.15 Użytkownik może przejść dodatkową, dobrowolną weryfikacje autentyczności swojego Konta poprzez wysłanie odpowiedniego zdjęcia z dowolnym akcesorium ABDL oraz karteczką zawierającą odręcznie napisany nick Użytkownika

  4.16 Użytkownik może powiadomić Usługodawcę o wszelkich zakłóceniach w funkcjonowaniu Serwisu ABDL.pl (reklamacje), a także składać wszelkie opinie oraz wnioski dotyczące jego funkcjonowania poprzez e-mail podany w serwisie ABDL.pl

  4.17 Serwis ABDL.pl nie zezwala na publikowanie treści o charakterze pornograficznym, w których widoczne są strefy uznawane za intymne jednocześnie zastrzega sobie prawo do zablokowania użytkownika lub całkowite usunięcie konta użytkownika bez ostrzeżenia.

  5. Prawa i obowiązki administratora

  5.1 Administrator oświadcza, iż nie monitoruje ani nie zapewnia o skuteczności oraz prawdziwości wpisów oraz porad opublikowanych przez Użytkowników

  5.2 Administrator nie gwarantuje nieprzerwanej dostępności Portalu. Przerwy w świadczeniu dostępu do Usługi mogą zaistnieć w szczególności z przyczyn technicznych (np. prace konserwacyjne)

  5.3 Administrator zastrzega sobie prawo do okresowego lub stałego wyłączenia, w uzasadnionych przypadkach, Portalu ABDL.pl. Administrator poinformuje Użytkowników o ww. czynnościach, niemniej w przypadkach awaryjnych powyższe czynności mogą także być podejmowane bez uprzedniej informacji

  5.4 Administrator zastrzega sobie prawo do natychmiastowego skasowania każdego Materiału bez uprzedniego powiadomienia, w wypadku naruszenia przez Użytkownika postanowień niniejszego Regulaminu lub przepisów prawa

  5.5 Administrator zastrzega sobie prawo do natychmiastowego skasowania każdego Materiału, co do którego istnieje podejrzenie, że może on naruszać prawo, dobre obyczaje, uczucia, w tym uczucia religijne, oraz prawa osób trzecich

  5.6 Administrator zastrzega sobie prawo do natychmiastowego zablokowania Profilu Użytkownika i wszystkich zamieszczonych przez niego Materiałów w przypadku naruszenia niniejszego Regulaminu Portalu lub przepisów prawa

  5.7 Administrator podejmuje działania w celu zapewnienia poprawnego działania Serwisu ABDL.pl, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się niezwłocznie usuwać wszelkie zakłócenia w funkcjonowaniu Serwisu hejto.pl, jakie zostały zgłoszone przez Użytkowników.

  5.8 Administrator ponosi odpowiedzialność za zamieszczane przez Użytkowników zalogowanych Treści jedynie pod warunkiem otrzymania powiadomienia o ich bezprawności, zgodnie z postanowieniami Regulaminu. W przypadku otrzymania powiadomienia o bezprawności zamieszczonych Treści, Usługodawca zastrzega sobie prawo do usuwania wypowiedzi zamieszczanych przez Użytkowników zalogowanych, w szczególności w odniesieniu do Treści nieodpowiednich lub takich, które mogą stanowić naruszenie obowiązujących przepisów prawa i/lub Regulaminu, gdy na podstawie zgłoszeń osób trzecich, lub odpowiednich organów uznano, że mogą one stanowić naruszenie obowiązujących przepisów prawa i/lub Regulaminu.

  5.9 Administrator nie ma obowiązku publikowania Treści zamieszczanych przez Użytkowników zalogowanych, w szczególności w przypadku, gdy są to Treści nieodpowiednie, godzą w interes Usługodawcy lub takie, które mogą stanowić naruszenie obowiązujących przepisów prawa i/lub Regulaminu.

  6. Zakazane treści

  6.1 Zabrania się zamieszczania przez Użytkowników Serwisu Materiałów sprzecznych z obowiązującymi przepisami prawa lub postanowieniami Regulaminu, w szczególności zabrania się publikowania następujących kategorii treści:

  1. Terroryzm

 • Publikowanie treści związanych z przygotowaniem lub propagowaniem aktów terrorystycznych, w tym nawołujących do terroryzmu, przemocy lub szkodzenia innym a także informacji zawierających opisy konstruowania i tworzenia środków wybuchowych lub innych środków niebezpiecznych.
 • 2. Samobójstwo, samookaleczenie

 • Publikowanie treści zachęcających do / lub informujących o samookaleczeniu lub samobójstwie.
 • Przestępstwa wobec dzieci, w tym seksualne i inne zagrożenia nieletnich

 • Publikowanie treści ukazujących lub opisujących wykorzystywanie seksualne dzieci
 • Niebezpieczne wyzwania
 • Uwodzenie/nawoływanie seksualne nieletnich
 • Tworzenie opowiadań, w których udział biorą dzieci lub nieletni
 • Publikowanie treści AI przedstawiających nieletnich
 • 3. Wyłudzenia oraz oszustwa

 • Nieautentyczne konta
 • Nieautentyczne recenzje użytkowników
 • Podszywanie się pod inne osoby lub przejmowanie konta
 • Wyłudzanie informacji/phishing
 • Publikowanie materiałów (filmów, zdjęć, publikacji) o charakterze manipulacyjnym, których celem jest wprowadzenie w błąd innych osób

  4. Treści pornograficzne, erotyczne

 • Pośrednie lub bezpośrednie udostępnianie treści zawierających nagość, pornografię lub treści erotyczne, w tym treści zawierające język z określeniami seksualnymi.
 • 5. Treści agresywne oraz nękające

 • Groźby skierowane wobec innych osób, np. groźby karalne, nękanie lub prześladowanie
 • Szantażowanie innych użytkowników, np. grożenie wyjawieniem prywatnych informacji lub zdjęć
 • Przemoc psychiczna, np. obrażanie i poniżanie innych użytkowników, atakowanie ich na tle płci, orientacji seksualnej lub innych cech
 • 6. Nieodpowiednie treści

 • Treści obraźliwe i wulgarne, np. wyzwiska, sformułowania poniżające
 • Treści niezgodne z obowiązującym prawem, np. nawoływanie do przestępstw lub udostępnianie nielegalnych treści
 • 7. Inne

 • Tworzenie multikont
 • Publikowanie powtarzających się postów lub komentarzy o takiej samej lub łudząco podobnej treści
 • Publiczne publikowanie danych kontaktowych (takich jak np. numer telefonu, instagram, facebook, discord) poza profilem użytkownika
 • Działanie na szkode serwisu, np. spamowanie lub inne formy zakłócania działalności serwisu
 • 6.2 Publikacja wyżej wymienionych treści może skutkować okresowym lub całkowitym zablokowaniem konta, w szczególnych przypadkach również powiadomienia służb

  7. Odstąpienie od umowy

  7.1 Użytkownik ma prawo odstąpić od umowy bez podania przyczyny.

  7.2 Aby zrealizować prawo odstąpienia od umowy, Użytkownik powinien skorzystać z opisanej powyżej opcji usunięcia Konta i Profilu. Użytkownik może także przesłać jednoznaczną informację o odstąpieniu na adres: [email protected]