• Strona główna
 • Społeczność
 • Zdjęcia
 • Bazarek
 • Pomoc
 • Zaloguj
  Regulamin serwisu ABDL.pl
  Wstęp

  Niniejszy regulamin został sporządzony w oparciu o prawo obowiązujące na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej i określa zasady działania Serwisu funkcjonującego pod domeną internetową abdl.pl. Regulamin określa prawa oraz obowiązki Użytkowników.
  Warunkiem korzystania z Serwisu jest akceptacja regulaminu i przestrzeganie jego zasad.

  Niektóre funkcje portalu odblokowują się dopiero po uzyskaniu określonej ilości punktów aktywności.

  Definicje

  Wszelkie wyrazy pisane wielką literą, których znaczenie zostało zdefiniowane poniżej, należy rozumieć w następujący sposób:

  1. Regulamin - niniejszy dokument wraz z wszelkimi załącznikami i dodatkami, które wyraźnie się do niego odwołują.

  2. Serwis/portal ABDL.pl - aplikacja internetowa znajdująca się pod adresem www.abdl.pl lub abd.pl (oraz ewentualnie innymi adresami), stanowiący platformę internetową, na którą składa się szereg elementów właściwych serwisom internetowym

  3. Administrator – podmiot zarządzający i prowadzący Serwis ABDL.pl

  4. Użytkownik - oznacza każdą osobę (fizyczną lub prawną), która w jakikolwiek sposób korzysta z Serwisu.

  5. Użytkownik Zarejestrowany – Użytkownik, który dokonał rejestracji w Serwisie ABDL.pl i posiada swój unikalny Login oraz Nick zabezpieczony hasłem. Tylko taki Użytkownik może w pełni korzystać z Serwisu.

  6. Profil - zespół informacji, danych i innych elementów prezentujących i opisujących osobę danego Użytkownika, przekazywanych dobrowolnie i samodzielnie przez Użytkownika do Serwisu, zabezpieczonych hasłem dostępu do Serwisu, które są udostępniane i prezentowane w Serwisie. W Profilu agregowane są informacje o wszystkich Materiałach zamieszczonych przez Użytkownika w serwisie. Treści zgromadzone w Profilu udostępniane są pozostałym Użytkownikom.

  7. Baza Profili – zbiór danych, informacji i innych treści przekazanych dobrowolnie przez wszystkich Użytkowników do Serwisu, które są gromadzone i przetwarzane w uporządkowany sposób w systemie informatycznym przez Administratora za zgodą Użytkownika, na potrzeby świadczenia usług Serwisu.

  8. Materiały - wszelkie teksty (o charakterze informacyjnym, edukacyjnym itp.), opracowania, statystyki, wykresy, notki, komentarze, obrazy (pliki JPG i GIF) oraz inne treści (np. pliki dźwiękowe, filmy) opublikowane przez Użytkowników w Serwisie.

  9. Skrzynka e-mail - elektroniczna skrzynka pocztowa charakteryzująca się indywidualnym adresem internetowym danej osoby (adres e-mail), za pośrednictwem której dana osoba może wysyłać i odbierać, przechowywać wiadomości i inne dane w ramach usługi poczty elektronicznej

  10. Login oraz Nick - indywidualna i niepowtarzalna nazwa Użytkownika w Serwisie, jaka została przez niego przybrana na etapie zakładania (rejestracji) Konta w Serwisie; Login w Serwisie stanowi adres e-mail wykorzystywany przez Użytkownika.

  11. Punkty Aktywności - wirtualne punkty, które są przyznawane danemu Użytkownikowi Zarejestrowanemu zależnie od jego aktywności. Więcej szczegółów można przeczytać w zakładce pomoc.

  Uczesnictwo w serwisie

  1. Serwis ABDL.pl umożliwia Użytkownikom zapoznawanie się z zamieszczonymi w Serwisie Materiałami, a Użytkownikom Zarejestrowanym, również zamieszczanie własnych Materiałów, w tym w szczególności dodawanie do Serwisu wpisów oraz plików multimedialnych.

  2. Serwis umożliwia Zarejestrowanemu Użytkownikowi zamieszczanie w Serwisie dowolnej liczby informacji tekstowych oraz plików graficznych w formacie JPG i innych Materiałów oraz edytowanie niektórych z tych materiałów

  3. Zarejestrowanymi Użytkownikami Serwisu mogą być zarówno osoby fizyczne oraz osoby prawne.

  4. Procedura rejestracji i aktywacji Konta realizowana jest w specjalnej aplikacji w Serwisie, zaś do jej przeprowadzenia konieczne są działania Użytkownika opisane na każdym etapie procedury rejestracji, a także w Pomocy, umieszczonej w Serwisie.

  5. Rejestracja w Serwisie jest dobrowolna i bezpłatna. Korzystanie z serwisu jest możliwe od momentu kiedy Użytkownik potwierdzi rejestracje w Serwisie klikając w odpowiedni link przesłany na adres e-mail użytkownika.

  6. Ilość kont, jaką Użytkownik może posiadać w Serwisie jest ograniczona do jednego konta.

  7. Poprzez zrealizowanie procedury rejestracji w Serwisie skutkującej założeniem Konta, Użytkownik zapewnia i oświadcza, iż:

  1. zapoznał się i zaakceptował bez wyjątków treść Regulaminu;
  2. ma ukończony osiemnasty rok życia i posiada pełnie władz prawnych;
  3. wszelkie dane osobowe oraz Materiały, w tym wizerunek na fotografiach i inne informacje składające się na Profil, przekazuje do Serwisu w sposób dobrowolny oraz wyraża zgodę na upublicznienie Profilu przez Administratora, co oznacza, iż dostęp do tych danych będzie miał lub może mieć nieograniczony krąg użytkowników Internetu.

  Prawa i obowiązki użytkownika

  Użytkownik zobowiązuje się do korzystania z Serwisu zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami prawa, normami społecznymi i obyczajowymi, postanowieniami niniejszego regulaminu oraz zasadami współżycia społecznego w Internecie, a w szczególności do:

  1. nie używania w Materiałach nicków, tytułów, opisów, treści itp. będących lub nawiązujących do wyrazów powszechnie uznanych za obraźliwe i niezgodne z dobrymi obyczajami,

  2. działania w sposób nie naruszający praw innych Użytkowników, w tym w szczególności majątkowych i osobistych praw autorskich,

  3. nie umieszczania w Serwisie materiałów reklamowych lub zawierających treści oraz elementy graficzne o charakterze komercyjnym

  4. nie podejmowania działań zmierzających do zdestabilizowania funkcjonalności Serwisu lub naruszających jego markę (np. podszywanie się pod innych Użytkowników, celowe rozpowszechnianie Materiałów nieprawdziwych lub niezwiązanych z treścią Serwisu lub jego poszczególnych elementów),

  5. nie umieszczania w Serwisie ogłoszeń o charakterze matrymonialnym oraz erotycznym

  6. odpowiedniego kategoryzowania umieszczonych przez siebie treści za pomocą tzw. hashtagów
  W szczególności:
  - Wpisy zawierające zdjęcia przedstawiające treści dla dorosłych powinny zawierać hashtag #foto
  - Wpisy ogłoszeniowe (np. "Szukam kobiety do rozmowy", "Szukam przyjaciela do wspólnego spędzenia czasu") powinny zawierać hashtag #szukam


  2. Dane przekazywane przez Użytkownika do Serwisu podczas procedury rejestracji lub edycji Profilu, mogą być moderowane przez Administratora, co oznacza, iż Administrator może zmienić lub usunąć ww. informacje jak również zablokować Konto lub Profil Użytkownika, jeżeli podawane dane będą niedozwolone ze względu na polskie lub międzynarodowe przepisy prawa, treść Regulaminu oraz dobre obyczaje, moralność lub słuszne interesy Administratora.

  3. Materiały umieszczone w Serwisie mogą być modyfikowane przez Użytkowników za pomocą udostępnionych narzędzi i aplikacji . Za wszelkie przeróbki i modyfikacje dokonane na plikach odpowiedzialność ponosi dokonująca ich osoba, dokonane przeróbki muszą być zgodne z postanowieniami niniejszego Regulaminu i przepisów prawa.

  4. Zarejestrowany Użytkownik ma prawo do usunięcia zamieszczonych przez siebie Materiałów.

  5. Zarejestrowany Użytkownik ma obowiązek niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 48 godzin od edycji, usunąć łamiące obowiązujące przepisy prawa lub postanowienia niniejszego Regulaminu komentarze pod swoimi notkami i zamieszczonymi w swoim profilu zdjęciami.

  6. Użytkownik umieszczając w serwisie jakiekolwiek Materiały oświadcza, iż są one wolne od wad fizycznych i prawnych oraz roszczeń podmiotów trzecich oraz, że przysługują mu majątkowe prawa autorskie do treści, które nie są ograniczone na rzecz żadnej osoby trzeciej lub, że przysługują mu prawa do korzystania z tych treści (licencja), w tym prawo do wykorzystania wizerunku osoby trzeciej, obejmujące w szczególności prawo do publikowania i rozpowszechniania Materiałów w systemie on-line, w sieci Internet. Użytkownik zobowiązuje się przy tym do przedstawienia, w ciągu 7 dni od wezwania przez Administratora, odpowiednich dokumentów w tym zakresie.

  7. Użytkownik zobowiązuje się, że w momencie wystąpienia przez osoby trzecie z roszczeniami w stosunku do Administratora z tytułu naruszenia jakichkolwiek ich praw przez zamieszczenie w Serwisie jakiegokolwiek Materiału przez Użytkownika, Użytkownik przejmie na siebie w całości koszty ewentualnego postępowania sądowego, koszty zastępstwa procesowego oraz zasądzonych lub ustalonych w drodze ugody odszkodowań.

  8. Zarejestrowany Użytkownik Serwisu ponosi pełną i nieograniczoną odpowiedzialność za wszystkie Materiały, które w nim zamieścił.

  Prawa i obowiązki administratora

  1. Administrator oświadcza, iż: 1. nie monitoruje ani nie zapewnia o skuteczności czy prawdziwości porad opublikowanych przez Użytkowników Serwisu na zadane przez Użytkownika pytania,
  2. problemy techniczne bądź ograniczenia techniczne występujące na sprzęcie komputerowym, z którego korzysta Użytkownik (firewalle, blokady, niewłaściwe wersje odtwarzacza plików multimedialnych, programy antywirusowe i inne), mogą uniemożliwić Użytkownikowi korzystanie z Serwisu,

  3. nie gwarantuje nieprzerwanej dostępności Serwisu, przerwy w świadczeniu dostępu do Serwisu/Usługi mogą zaistnieć w szczególności z przyczyn technicznych (np. konserwacja, przegląd, wymiana sprzętu) oraz stałej publikacji treści w Serwisie, w tym także treści pochodzących od Użytkowników.

  2. Administrator zastrzega sobie prawo do: 1. okresowego lub stałego wyłączania, w uzasadnionych przypadkach, Serwisu ABDL.pl, Administrator poinformuje Użytkowników o ww. czynnościach, niemniej w przypadkach awaryjnych powyższe czynności mogą być także podejmowane bez uprzedniej informacji.

  2. natychmiastowego skasowania każdego Materiału bez uprzedniego powiadomienia, w wypadku naruszenia przez Użytkownika postanowień niniejszego Regulaminu lub przepisów prawa,

  3. natychmiastowego skasowania każdego Materiału, co do którego istnieje podejrzenie, że może on naruszać prawo, dobre obyczaje, uczucia, w tym uczucia religijne, oraz prawa osób trzecich,

  4. natychmiastowego zablokowania Profilu Użytkownika i wszystkich zamieszczonych przez niego Materiałów w przypadku naruszenia niniejszego Regulaminu Serwisu lub przepisów prawa,

  Obsługa wiadomości premium SMS

  1. Obsługę techniczną związaną z SMS Premium, sprawuje firma RPDP Robert Paszkowski, 02-143 Warszawa, Żwirki i Wigury 3/10, NIP 1182105129.

  2. Serwis polega na udostępnieniu infrastruktury technicznej SMS Premium do obsługi płatności w serwisie ABDL.pl

  4. Koszt wysłania SMS wynosi: - 71480 1zł zł netto (1,23 zł brutto).
  - 72480 2 zł netto (2,46 zł brutto).
  - 73480 3 zł netto (3,69 zł brutto).
  - 74480 4 zł netto (4,92 zł brutto).
  - 75480 5 zł netto (6,15 zł brutto).
  - 76480 6 zł netto (7,38 zł brutto).
  - 79480 9 zł netto (11,07 zł brutto).
  - 91400 14 zł netto (17,22 zł brutto).
  - 91900 19 zł netto (23,37 zł brutto).
  - 91900 20 zł netto (24,70 zł brutto).
  91900 25 zł netto (30,75 zł brutto).

  Usługa dostępna jest dla sieci Orange, T-Mobile, Plus, Play, Sferia, Cyfrowy Polsat oraz wszystkich sieci wirtualnych MVNO (np. GaduAir, mBank mobile, Aster).

  5. Tylko poprawnie wysłany SMS z dokładnie wpisaną komendą i numerem Premium, uprawnia do uzyskania kodu jednorazowego. W przypadku błędnie wpisanego SMSa, Użytkownik otrzyma komunikat o błędnie wysłanej komendzie. Zgodnie z zasadami opłata za każdego wysłanego SMSa jest pobierana przez operatorów GSM w momencie jego wysłania, nawet jeśli jest to nieprawidłowy SMS. Organizator informuje, iż nie ma obowiązku zwrotu kosztów SMSa bądź przesłania ponownie kodu, w przypadku jeśli Użytkownik wysłał błędną treść SMSa.

  6. Użytkownikowi przysługuje prawo złożenia reklamacji związanej z funkcjonowaniem Serwisu, bądź nieotrzymania SMSa z kodem, mimo wysłania prawidłowej treści SMS, w terminie 7 dni od dnia wystąpienia zdarzenia będącego przyczyną reklamacji poprzez wysłanie e-maila na adres: [email protected]

  7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wiadomości przesłane przez Uczestnika w formie SMS nie dostarczone lub opóźnione z przyczyn leżących po stronie Operatora sieci komórkowej.

  Prawo odstąpienia od umowy

  1. Użytkownik ma prawo odstąpić od umowy bez podania przyczyny.

  2. Aby zrealizować prawo odstąpienia od umowy, Użytkownik powinien skorzystać z opisanej powyżej opcji usunięcia Konta i Profilu. Użytkownik może także przesłać jednoznaczną informację o odstąpieniu na adres: [email protected]